2021 Youth Club Championship

Abandoned due to pandemic

No.


First
name


Last
name


Total


1


1


Vivian


Lee


1


9:1


2


Ken


Lin


1


10:1


3


Charlie


Dantanarayana


1


11:1


4


Andy


Wu


1


12:1


5


Noah


Adams


1


13:1


6


David


Qi


1


14:1


7


Evan


Delacoe


1


15:1


8


Marcus


Wei


1


16:1


9


Kingsley


Wang


0


1:0


10


Stefan


Lee


0


2:0


11


Daniel


Qian


0


3:0


12


Aeon


Yu


0


4:0


13


Hao


Guo


0


5:0


14


Leo


Li


0


6:0


15


Josh


Geddes


0


7:0


16


Sarah


Pethebridge


0


8:0